Evenementen moeten ook aan brandveiligheidseisen voldoen

16-02-2018, VNG

Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.

Algemeen:

Artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur regels worden gesteld over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke
plaatsen, voor zover daarin niet bij of krachtens enige andere wet is voorzien, en worden regels
gesteld over de basishulpverlening op die plaatsen.
Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: het Besluit) is op 12 oktober 2017 gepubliceerd (Stb. 2017/373). Het Besluit treedt per 1 januari 2018 in werking (Stb.2017/391) en vervangt (voor het grootste deel) de Brandbeveiligingsverordening 2012.

Opbouw besluit:

Het Besluit bestaat uit een gedeelte met algemene bepalingen, waaronder begripsomschrijvingen, de
meldingsplicht, technische eisen en overgangsrecht.

Begrippen:

Om aan te geven dat het om ‘niet-bouwwerken’ gaat werd in de Model Brandbeveiligingsverordening 2012 het begrip ‘inrichting’ gehanteerd.
Voor het duiden van het onderwerp in het Besluit komen de volgende begrippen voor:
- plaats: ruimtelijk begrensde oppervlakte, bestaande uit ten minste een gebied of bouwsel of
een samenstelling daarvan;
- gebied: deel van de plaats dat geen bouwsel of bouwwerk is;
- bouwsel: bijeenkomsttent, tribune, podium of elke andere constructie die naar een plaats is
gebracht of ter plaatse is geconstrueerd om daar kortstondig te functioneren;
- ruimte: voor personen toegankelijk bouwsel of deel van een bouwsel;
- besloten ruimte: een ruimte die door scheidingsconstructies omsloten is;
- verblijfsruimte: ruimte voor het verblijven van personen.

Tijdelijkheid:

In de omschrijving van het begrip ‘bouwsel’ is bewust geen termijn opgenomen, omdat dit arbitrair zou zijn. Weliswaar zijn er rechterlijke uitspraken waarin sprake is van maximaal 31 dagen voor het plaatsen van een tent, of hoogstens drie weken voor het plaatsen van een tribune. Het hangt van de omstandigheden af wat een redelijke termijn is en wanneer wel sprake zou zijn van een bouwwerk.
Om die reden is gekozen voor de aanduiding ‘kortstondig’, dit om wel de tijdelijkheid te
benadrukken. In de Nota van toelichting bij het Besluit wordt uitgelegd dat bewust niet voor een
scherp afgebakende periode is gekozen, maar dat bij het begrip ‘kortstondig’ gedacht kan worden
aan een periode tot zes maanden.

Bevoegd gezag:

Het bevoegd gezag is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de plaats geheel of in hoofdzaak is gelegen.

NEN-normen:

In diverse artikelen wordt verwezen naar een NEN-norm of een NEN-EN-norm (Europese norm). Dit bevordert de uniformiteit.
Omdat deze normen aan verandering onderhevig zijn, bepaalt artikel 1.5 van het Besluit dat bij
ministeriële regeling een lijst van deze normen wordt vastgesteld en bijgehouden. Op grond van de lijst kan bekeken worden welke norm van toepassing is.

Van vergunning naar melding (met formulier):

Het is niet langer nodig een vergunning aan te vragen voor brandveilig gebruik, een melding is
voldoende. In artikel 2.1 van het Besluit wordt aangegeven in welke gevallen een melding verplicht is. Deze komen in grote lijnen overeen met de situaties in artikel 2 van de Model
Brandbeveiligingsverordening 2012. Wel is het aantal personen dat in georganiseerd verband tegelijk aanwezig zal zijn van 50 opgetrokken naar 150.
Voor het indienen van de gebruiksmelding geldt een aantal indieningsvereisten, zie artikel 2.3 van
het Besluit.
De gebruiksmelding geschiedt op een daarvoor speciaal ontwikkeld formulier dat bij ministeriële
regeling wordt vastgesteld. Het formulier komt zowel op papier als digitaal beschikbaar.

Schakelbepaling omgevingsvergunning en evenementenvergunning:

Artikel 2.1 van het Besluit, dat de meldingsplicht regelt maakt hierop in het tweede en derde lid twee uitzonderingen.
Als voor de betreffende activiteit een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is vereist hoeft niet ook nog een gebruiksmelding te worden gedaan. Hetzelfde geldt als voor het in gebruik nemen of gebruiken van een plaats of een gedeelte van een plaats een evenementenvergunning op grond
van de Algemene plaatselijke verordening is vereist. De gegevens voor brandveilig gebruik worden dan al in het kader van de betreffende vergunningaanvraag aangeleverd.

Toezicht en handhaving:

Het toezicht op de naleving van dit Besluit berust bij de gemeente. Dit is geregeld in artikel 61, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s: de bij besluit van het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren zijn met het toezicht belast.
Voor wat betreft de handhaving heeft de gemeente de volgende mogelijkheden:
- Bestuursrechtelijke handhaving door het opleggen van een last onder bestuursdwang of een
last onder dwangsom (artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 5:32, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht);
- Bestuurlijke boete. De gemeente kan gebruik maken van de bestuurlijke boete als dit bij
verordening is geregeld (artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s);
- Strafrechtelijke handhaving. De strafmaat voor overtreding van de regels uit het Besluit is
hechtenis van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie (artikel 64,
eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s).

Overgangsrecht:

Artikel 7.1 van het Besluit regelt het overgangsrecht. Als al een gebruiksvergunning is verleend op het moment van inwerkingtreding van het besluit hoeft er geen melding meer te worden gedaan.
Alle relevante gegevens zijn al bekend bij het bevoegd gezag dus de melding zou een overbodige administratieve handeling zijn. Ook de eventuele voorwaarden die aan de vergunning verbonden zijn, kunnen blijven bestaan. Dit is alleen anders als deze voorwaarden op grond van het besluit niet gesteld hadden mogen worden. Dit kan het geval zijn als de voorwaarden volgens het besluit te zwaar zijn voor de betreffende activiteit, of dat voor die activiteit geen melding hoeft te worden gedaan.
Als er op het moment van inwerkingtreding een aanvraag voor een gebruiksvergunning is
gedaan wordt dit beschouwd als het doen van een melding. Het opleggen van nadere voorwaarden
blijft mogelijk (artikel 2.4, derde lid, van het Besluit).
Een ingesteld bezwaar of beroep tegen de verleende vergunning heeft bij inwerkingtreding van het Besluit geen betekenis meer omdat tegen een melding geen bezwaar of beroep kan worden
ingesteld. Er is dan niet langer sprake van een procesbelang. Dit is anders als er bezwaar of beroep is ingesteld tegen een van de voorwaarden die aan de vergunning zijn verbonden, tenminste als het bezwaar of beroep aangemerkt kan worden als een bezwaar of beroep tegen een voorwaarde die op grond van artikel 2.4, derde lid, van het Besluit na een melding opgelegd zou kunnen worden.
 

Nieuws

pagina 1/2 | volgende   
Overname  (08-03-2019)
Door omstandigheden zijn de activiteiten van dit bedrijf overgenomen door vb&t Brandveiligheid & Milieu B.V. uit Eindhoven. Voor meer informatie raadpleegt u de website via www.vbtbrandveiligheidenmilieu.nl. Op de contactpagina vindt u alle contactgegevens. Zij staan u graag te woord.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!  (31-08-2009)
Woningbrand eenvoudig voorkomen!!!
Safety & Security Amsterdam 2009  (19-03-2009)
Registreer je gratis voor toegang tot de beurs en bezoek onze stand. Wij presenteren het Electronisch Gebouw Dossier!
De binnenaanval definitief van de baan?  (05-02-2009)
De schade door grote branden is vorig jaar drastisch toegenomen. Hoewel minder gebouwen in vlammen opgingen, pakte de totale schade van 490 miljoen ruim 50 miljoen euro hoger uit dan het jaar ervoor.
Brandwonden Stichting  (28-01-2009)
Wij hebben onze relaties met kerst geïnformeerd dat wij geen kerstkaarten en geen relatiegeschenken zullen verzenden.
Architecten laken de dienstverlening van gemeenten bij bouwaanvragen  (03-09-2008)
De BNA architecten ervaren veel problemen bij de toetsing van de bouwaanvragen aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit, eisen van brandveiligheid en in iets mindere mate ook aan eisen van welstand.
 
pagina 1/2 | volgende   
 © 2019 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247