Gebruiksbesluit vervangen door Bouwbesluit 2012

Per 1 april 2012 is het gebruiksbesluit van 2008 geïntegreerd in het Bouwbesluit 2012.
Op een aantal punten na is er niet veel verandert.
Een gebruiksvergunning is behoudens enkele specifieke situaties niet meer noodzakelijk.
Wel is er nog een meldingsplicht.
Zowel de vergunning als de melding kunnen digitaal via het OLO bij gemeenten ingediend worden.


Voor gebouwen met niet of vermindert zelfredzamen personen, zoals in de gezondheidszorg, blijft de gebruiksvergunning gewoon van kracht.

Concreet betekent dit • Het brandveiligheidsniveau waaraan voldaan moet worden dient minimaal gelijk te zijn aan de prestatie eisen uit het bouwbesluit.
 • De vergunningsplicht zal worden omgezet in een meldingsplicht.
 • Gemeenten zullen moeten blijven toetsen en waar nodig handhaven.
 • bewijslast voor "voldoende brandveiligheidsniveau" wordt bij de ondernemer gelegd (verzekering en aansprakelijkheid!!??)


Een belangrijke consequentie van de meldingsplicht is het feit dat daarmee ook de eigen verantwoordelijkheid voor een juist brand veiligheidsniveau zwaarder wordt. U wordt als ondernemer immers niet meer zondermeer aangeschreven en gecontroleerd door de brandweer. U dient derhalve zelf te (laten) controleren of uw gebouw(en) voldoende brandveilig zijn. Hierbij is het niet voldoende dat voldaan wordt aan het bouwbesluit, er kunnen immers situaties en omstandigheden aanwezig zijn waardoor boven op het bouwbesluit aanvullende maatregelen of voorzieningen noodzakelijk zijn. Dit komt veelal voor als er sprake is van verminderde zelfredzaamheid of in situaties waar sprake is van gelijkwaardigheid.

U dient dit ook over een langere periode nog aan te kunnen tonen zodat het raadzaam is om een dossier aan te leggen van alle zaken welke betrekking hebben op de brandveiligheid.

Quick ScanFE-Fire Safety Engineering kan middels een quick scan bepalen wat het huidige brandveiligheidsniveau in uw pand is en of dit voldoende is danwel aangepast dient te worden. Indien nodig geven wij aan op welke wijze het brandveiligheidsniveau het beste te optimaliseren is zodat u het meeste rendement heeft van uw investering in brandveiligheid.

Onze rapportages kunnen tevens dienen als basis voor de meldingsplicht en waarborgen ook in de toekomst uw aantoonplicht.
ook verzorgen wij de gebruiksmelding brandveilig gebruik bouwwerken voor u.

Voor meer informatie omtrent onze brandveiligheidsinspecties en wat dit voor u opleveren kan, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

BouwvergunningVaak moet onder een zekere tijdsdruk de bouwaanvraag ingediend worden en met name de brandveiligheidsaspecten zijn zonder expertise moeilijk in te vullen.

Het is dan ook zeker de moeite waard om het brandveiligheidsaspect door een specialist als FE-Fire Safety Engineering uit te laten werken.

Naast een plantoetsing waar in eerste instantie het bouwbesluit als leidraad wordt gehanteerd, is het verstandig om mogelijke gelijkwaardige oplossingen al bij indienen van vergunning aanvraag mee te nemen.

Bovendien kunnen slimme oplossingen leiden tot grote besparingen.

Voorbeeld:

 • Stramien maten en gebouwhoogte zijn belangrijke criteria bij het ontwerpen van een sprinkler installatie. Door deze maten slim te kiezen kunnen de kosten voor de installatie aanzienlijk beperkt worden zonder dat dit ten kosten gaat van gebruiksmogelijkheden.

 • De permanente vuurbelasting bestaande uit de wanden en het dak van een gebouw is een belangrijke maat voor bepaalde brandveiligheidseisen uit het bouwbesluit. Door een juiste materiaal keuze kunnen de kosten voor deze voorzieningen aanzienlijk worden beperkt.

  Kortom, door reeds in de ontwerpfase met ons te overleggen worden de bouwkosten beperkt, de gebruiksmogelijkheden verhoogt en het rendement van het gebouw verbeterd.

  Voor bestaande gebouwen verzorgen wij de brandveiligheidsinspectie tot en met de gebruiksmelding brandveilig gebruik bouwwerken.
 •  © 2022 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247