Interne verbouwing, toch bouwvergunning nodig?

06-11-2017, Rijksoverheid

Veel gebouweigenaren en gebruikers denken dat voor een inwendige verbouwing geen bouwvergunning nodig is.
Toch is dat in een aantal gevallen wel verplicht

Zo moet bij verandering van een andcompartiment wel degelijk een omgevingsvergunning aangevraagd worden.
Artikel 3, achtste lid, van bijlage II van het Bor geeft aan dat een verandering van een bouwwerk vergunningvrij is, mits er geen verandering
wordt aangebracht in de brandcompartimentering.
Het (deels) verwijderen van deze wanden en zelfs het afdichten van sparingen in deze wanden leid tot een vergunningsplicht.

Zolang echter de verandering in brandcompartimenten plaatsvindt zonder bouwactiviteit (dus zonder slopen van wand of het afdichten van sparingen) is hiervoor géén omgevingsvergunning voor bouwen vereist. Immers, alleen wanneer er sprake is van ‘bouwen’ komt men toe aan de vraag of er sprake is van een vergunningplichtige danwel vergunningvrije
activiteit (Artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder a en artikel 2.1 lid 3 Wabo).
De enkele wijziging van de indeling in
brandcompartimenten zónder bouwactiviteit
is aan te merken als een functiewijziging,

Gebruiksmeldingplichtig:

Was er nog geen gebruiksmeldingplicht, dan is er mogelijk met de nieuwe indeling in brandcompartimenten hiervan wel sprake, omdat er niet langer sprake is van ‘afzonderlijk gebruik’ van de verschillende gebouwdelen (Artikel 1.18 lid 5 Bouwbesluit 2012). Bij het indienen van een
gebruiksmelding kán de gebouweigenaar
richting het bevoegd gezag een onderbouwing
aanleveren dat er met de gewijzigde indeling in brandcompartimenten nog steeds wordt voldaan aan artikel 1.3, eerste lid, van Bouwbesluit 2012. Strikt genomen hoeft dat echter niet, omdat dit in artikel 1.19 van Bouwbesluit 2012 niet wordt aangegeven als indieningsvereiste. Is voor het
gebruik een omgevingsvergunning voor
brandveilig gebruik vereist (Artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo), dan zal bij de aanvraag van de gewijzigde omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik overigens wel aannemelijk gemaakt moeten worden dat er sprake is van een gelijkwaardige
oplossing (Artikel 3.3 lid 3 Mor). Bij de gebruiksmelding is dat echter niet het geval.
Is er geen sprake van een gebruiksmeldingplicht
of een vergunningplicht, dan hoeft de wijziging strikt genomen niet met het bevoegd gezag te worden gecommuniceerd.

Het zal duidelijk zijn dat het voor veel gebouweigenaren en gebruikers een ver van mijn bed show is alleen al vanwege het simpele feit dat veelal niet eens bekend is welke wand als brandscheiding bedoeld is, zeker als hier geen randdeuren en/of afgedichte doorvoeringen in zitten.
In oudere gebouwen waarvoor lang geleden een laatste vergunning voor is afgegeven is nog maar de vraag in hoeverre het bouwdossier op dit punt nog op orde is.

Het is dan ook raadzaam om ook bij interne verbouwingen eerst even een deskundige te raadplegen om vervelende verassingen achteraf te voorkomen.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Inspectie frequentie bij toezicht arrangement grote brandcompartimenten  (11-10-2018)
De regionale brandweer Noord Holland Noord heeft de inspectie frequentie voor toezicht arrangementen voor grote brandcompartimenten op half jaarlijks vastgesteld.
Uitvoering brandveiligheidsvoorzieningen  (08-10-2018)
Gelukkig mogen wij met grote regelmaat opdrachtgevers adviseren m.b.t. de brandveiligheid van hun (nieuwe) gebouwen. Helaas blijkt met name bij nieuwbouw situaties dat aannemers vaak nogal wat moeite hebben om de te treffen maatregelen juist te intepreteren en/of uit te voeren.
RTL-Z uitzending FE-Fire Safety Engineering  (17-09-2018)
Wij hebben inmiddels de opname's voor het RTL-Z programma How It's done achter de rug. De eerste beelden hebben we kunnen bekijken en we zijn tevreden over het resultaat. Het resultaat van de opnames bij de nieuwe onderwijs campus van De Rooi Pannen te Breda wordt uitgezonden op: Zaterdag 10 november 17.00-17.30 uur Dinsdag 13 november 13.05-13.35uur Donderdag 15 november 10.30-11.00uur
NEN6079  (28-05-2018, NEN)
NEN 6079 is bedoeld voor grote brandcompartimenten en beschrijft een probabilistische bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eis ter beperking van uitbreiding van brand voor nieuwbouw en bestaande bouw.
NEN6060 niet gunstig voor kleine "grote" brandcompartimenten  (17-05-2018)
Voor brandcompartimenten die groter zijn dan de grenswaarden uit het bouwbesluit, kan een beroep gedaan worden op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Een veel gebruikte methode is een vuurlast berekening laten maken.
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247