Aan de opslag van gevaarlijke stoffen worden bijzondere eisen gesteld.

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, hebben te maken met veel, vaak complexe wet- en regelgeving.
Uw bedrijf moet niet alleen maatregelen treffen om de eigen medewerkers te beschermen, maar ook voor de omgeving moeten de risico's ingeperkt worden.

Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke stoffen die verbruikt worden, of gevaarlijke stoffen die in een gesloten systeem aanwezig zijn zoals in bijvoorbeeld een ammoniakkoelinstallatie.

Naast de algemene eisen uit het bouwbesluit is in veel gevallen de PGS-15 regeling welke recent is vernieuwd, van toepassing.

Wij ondersteunen u bij het beantwoorden van vragen als:

Welke wet en regelgeving is voor onze situatie van toepassing?

Welk beschermingsniveau is bij ons van toepassing?

Voldoen wij aan de desbetreffende wet en regelgeving?

Zo nee, welke (aanvullende) voorzieningen zijn noodzakelijk?

Op dit moment is in veel gemeenten de discussie gaande of de opkomsttijd van de brandweer wel gehaald kan worden en als dat niet het geval is, mag bevoegd gezag dan aanvullende eisen stellen en welke kunnen dat dan zijn??

Met name bij beschermingsniveau II is de opkomsttijd van crucieel belang.

Eeen simpele wijziging van de verkeerssituatie kan uw bedrijfsbelang al schaden. Het is daarom raadzaam u tijdig te laten informeren door een deskunige.

In veel gevallen is een UPD (UitgangsPunten Document) vereist waarin alle relevante eisen en voorzieningen door een ter zake deskundige worden vastgelegd.

FE-Fire Safety Engineering kan dit, van opstellen van het UPD tot en met de realisatie en certificatie van de benodigde maatregelen, voor u verzorgen.
 © 2022 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247