Wie is nu waarvoor verantwoordelijk?

12-09-2017, Frank van Elsen

Veel vastgoed bezitters laten hun vastgoed “beheren” door daartoe gespecialiseerde vastgoed beheerders. Dit uit handen geven van beheer van hun vastgoed heeft uiteraard de nodige voordelen maar als het gaat om brandveiligheid liggen er ook wat “addertjes onder het gras”. Een veel voorkomend misverstand is de opvatting dat de verantwoordelijkheid hiervoor “gedelegeerd” kan worden naar de beheerder door dit in de beheerovereenkomst vast te leggen.

De woningwet stelt echter onder artikel 1a, lid 1:

Artikel 1a
1. De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.
2. Een ieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Hieruit blijkt duidelijk dat ook de eigenaar immer “verantwoordelijk” is voor de brandveiligheid, ook als het beheer is overgedragen aan een derde. Als eigenaar van een vastgoed object kunt u uiteraard afspraken maken met uw beheerder dat hij/zij na (laat) gaan of er aan de eisen m.b.t. brandveiligheid wordt voldaan, mocht dit nog niet vast staan, en voor zover nodig benodigde aanpassingen (laat) uitvoert(en), maar dat ontslaat u niet van de verplichting u zich hiervan te (laten) vergewissen.

Wat betekend dit concreet voor beide partijen?

We gaan even uit van een bestaand object waar in het verleden een (bouw of omgeving) vergunning voor is afgegeven. De eerste jaren, mits het gebruik niet verandert, zal het gebouw waarschijnlijk nog voldoen aan de vergunning en dus zou de brandveiligheid op orde moeten zijn. We gaan er immers van uit dat de verplichte jaarlijkse keuringen, onderhoud en inspecties netjes en op tijd worden uitgevoerd. Denk hierbij aan brand meld installaties, maar ook brandwerend afgedichte sparingen en doorvoeren moeten tenminste jaarlijks geïnspecteerd worden.

De eigenaar dient, ook als hij/zij het beheer uit handen heeft gegeven aan een beheerder, er zich van te vergewissen dat deze dit op tijd door deskundige partijen heeft laten uitvoeren.

De beheerder is er (gedelegeerd) verantwoordelijk voor dat onderhoud en inspectie wordt uitgevoerd en dat dit door erkende en deskundige partijen gebeurd, alsmede het vastleggen hiervan en het rapporteren aan de eigenaar.

Lastiger wordt het als het pand al wat langer in gebruik is, laat staan nog vergund is voor de inwerkingtreding van het bouwbesluit. (1992)
In die situatie kan het voorkomen dat bepaalde zaken weliswaar vergund zijn echter dat desondanks niet voldaan wordt aan het huidige bouwbesluit (2012) voor bestaande gebouwen. Vaker zal echter achterstallig onderhoud en/of gewijzigd gebruik, of verbouwingen er de oorzaak van zijn dat er niet meer voldoen wordt aan de brandveiligheidseisen.

Het is dan voor zowel eigenaar als beheerder niet of nauwelijks mogelijk om vast te stellen of nog voldaan wordt aan de eisen laat staan om eventuele onvolkomenheden vast te stellen en adequate maatregelen te laten treffen. In zo’n geval is het raadzaam een deskundig adviseur het aanwezige niveau te laten vast stellen in dit naast het vereiste niveau te laten leggen. Zo worden tekortkomingen bloot gelegd en kunnen maatregelen getroffen worden. Die kunnen dan nog zonder druk van de handhaver worden uitgevoerd waardoor dit veelal minder kostbaar is dan als deze onder bestuursdwang genomen zouden moeten worden.

Dit geld overigens voor alle soorten gebouwen, of het nu gaat om een industrie functie, een winkelcentrum of een woon (zorg) gebouw.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Fietsfabrikant aansprakelijk voor bodemverontreiniging door brand  (07-11-2018, NOS journaal)
Een fietsfabrikant is door de gemeente verantwoordelijk gesteld voor de mogelijke bodemverontreiniging als gevolg van het afbranden van een opslagloods met LI-ion batterijen
Inspectie frequentie bij toezicht arrangement grote brandcompartimenten  (11-10-2018)
De regionale brandweer Noord Holland Noord heeft de inspectie frequentie voor toezicht arrangementen voor grote brandcompartimenten op half jaarlijks vastgesteld.
Uitvoering brandveiligheidsvoorzieningen  (08-10-2018)
Gelukkig mogen wij met grote regelmaat opdrachtgevers adviseren m.b.t. de brandveiligheid van hun (nieuwe) gebouwen. Helaas blijkt met name bij nieuwbouw situaties dat aannemers vaak nogal wat moeite hebben om de te treffen maatregelen juist te intepreteren en/of uit te voeren.
RTL-Z uitzending FE-Fire Safety Engineering  (17-09-2018)
Wij hebben inmiddels de opname's voor het RTL-Z programma How It's done achter de rug. De eerste beelden hebben we kunnen bekijken en we zijn tevreden over het resultaat. Het resultaat van de opnames bij de nieuwe onderwijs campus van De Rooi Pannen te Breda wordt uitgezonden op: Zaterdag 10 november 17.00-17.30 uur Dinsdag 13 november 13.05-13.35uur Donderdag 15 november 10.30-11.00uur
NEN6079  (28-05-2018, NEN)
NEN 6079 is bedoeld voor grote brandcompartimenten en beschrijft een probabilistische bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eis ter beperking van uitbreiding van brand voor nieuwbouw en bestaande bouw.
NEN6060 niet gunstig voor kleine "grote" brandcompartimenten  (17-05-2018)
Voor brandcompartimenten die groter zijn dan de grenswaarden uit het bouwbesluit, kan een beroep gedaan worden op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Een veel gebruikte methode is een vuurlast berekening laten maken.
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247