Is het voldoen aan het bouwbesluit automatisch ook invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht?

18-03-2014

De eisen inzake brandveiligheid staan beschreven in het bouwbesluit 2012.
Daarnaast hebben gebouweigenaren en gebruikers een (woning)wettelijke zorgplicht.
De eisen in het bouwbesluit zijn echter "minimale" eisen wat wil zeggen dat het dus beter kan.
Of voldaan wordt aan het bouwbesluit is in principe eenvoudig vast te stellen en te controleren.
Of hiermee ook voldaan wordt aan de zorgplicht is lastiger vast te stellen, alleen al vanwege de omschrijving hiervan.

WONINGWET,Tekst zoals deze geldt op 20 januari 2014

Volgende actualisering: juli 2014

Artikel 1a

1. De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

2. Een ieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Artikel 1b

1. Tenzij een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk het uitdrukkelijk toestaat, is het verboden een bouwwerk te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, tweede lid, aanhef en onderdeel d, derde en vierde lid.

2. Het is verboden een bestaand bouwwerk, open erf of terrein in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel b, tweede lid, aanhef en onderdeel a, en vierde lid.

3. Het is verboden een bouwwerk, open erf of terrein in gebruik te nemen, te gebruiken of te laten gebruiken, anders dan in overeenstemming met de op die ingebruikneming of dat gebruik van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel c, tweede lid, aanhef en onderdeel b, derde en vierde lid.

4. Tenzij een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk het uitdrukkelijk toestaat, is het verboden een bouwwerk, dan wel deel daarvan, in stand te laten voor zover bij het bouwen daarvan niet is voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in het eerste lid.

5. Het is verboden te slopen voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat slopen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdelen c en d, en derde lid.

Artikel 1a gebruikt de algemene term "veiligheid", waarbij artikel 1b verwijst naar de voorschriften.
De voorschriften zijn o.a. het bouwbesluit 2012 en de daarin aangewezen (NEN)normen.
De voorschriften uit het bouwbesluit zijn echter de "minimale" eisen.
Het is mogelijk dat een combinatie van factoren veroorzaken dat ondanks het voldoen aan het bouwbesluit (minimum eisen) er strikt genomen "gevaar ontstaat voor de (brand)veiligheid", waarbij alsdan verstoten wordt tegen art. 1a. van de woningwet.

Het is dus niet zondermeer zo dat het voldoen aan het bouwbesluit 2012 voldoende is in het kader van de (woning)wettelijke zorgplicht.
Deze zorgplicht gaat verder.

Voor zover wij hebben kunnen nagaan is er nog geen jurisprudentie hierover.

Wat nu te doen, is dit een acuut probleem?
Het antwoord is (helaas) jein.

Het is als met het dragen van de autogordel.
Het is verplicht en als geconstateerd wordt dat je hem niet draagt dan kan er een boete opgelegd worden.
vervelender is als het niet dragen vastgesteld wordt na een ongeluk, dan gaan er allerlei wettelijke en verzekeringstechnische complicaties optreden.
Zo is het met de zorgplicht ook.
Het is ten eerste voor de doorsnee gebouweigenaar/gebruiker niet vast te stellen of ze voldoen aan het bouwbesluit laat staan of er sprake is van "verzwarend omstandigheden" waardoor extra maatregelen of voorzieningen nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht.
Bovendien zijn de mogelijke complicaties vele malen groter.
In het ergste geval is er sprake van omgekeerde bewijslast, dus dan is de eigenaar/gebruiker afhankelijk van zijn brandveiligheid dossier.

Het blijft dus raadzaam periodiek een onafhankelijk deskundig oordeel te laten vellen.
Gemeenten zijn immers niet verplicht tot controle maar wel bevoegd tot.
Is door deze een onvolkomenheid vastgesteld dan heeft deze overigens wel een handhavingsplicht.
 

Nieuws

pagina 1/3 | volgende   
Inspectie frequentie bij toezicht arrangement grote brandcompartimenten  (11-10-2018)
De regionale brandweer Noord Holland Noord heeft de inspectie frequentie voor toezicht arrangementen voor grote brandcompartimenten op half jaarlijks vastgesteld.
Uitvoering brandveiligheidsvoorzieningen  (08-10-2018)
Gelukkig mogen wij met grote regelmaat opdrachtgevers adviseren m.b.t. de brandveiligheid van hun (nieuwe) gebouwen. Helaas blijkt met name bij nieuwbouw situaties dat aannemers vaak nogal wat moeite hebben om de te treffen maatregelen juist te intepreteren en/of uit te voeren.
RTL-Z uitzending FE-Fire Safety Engineering  (17-09-2018)
Wij hebben inmiddels de opname's voor het RTL-Z programma How It's done achter de rug. De eerste beelden hebben we kunnen bekijken en we zijn tevreden over het resultaat. Het resultaat van de opnames bij de nieuwe onderwijs campus van De Rooi Pannen te Breda wordt uitgezonden op: Zaterdag 10 november 17.00-17.30 uur Dinsdag 13 november 13.05-13.35uur Donderdag 15 november 10.30-11.00uur
NEN6079  (28-05-2018, NEN)
NEN 6079 is bedoeld voor grote brandcompartimenten en beschrijft een probabilistische bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eis ter beperking van uitbreiding van brand voor nieuwbouw en bestaande bouw.
NEN6060 niet gunstig voor kleine "grote" brandcompartimenten  (17-05-2018)
Voor brandcompartimenten die groter zijn dan de grenswaarden uit het bouwbesluit, kan een beroep gedaan worden op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Een veel gebruikte methode is een vuurlast berekening laten maken.
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen  (16-02-2018, VNG)
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.
Brandscan op basis van NPR 6059  (08-03-2010)
De normcommissie Brandveiligheid van Gebouwen van de NEN heeft het inspecteren van het brandveiligheid niveau van bestaande bouwwerken vastgelegd in een praktijk richtlijn, de NPR 6059.
Juli 2009 heeft VROM gemeenten opgedragen grote brandcompartimenten te handhaven  (02-03-2010)
VROM heeft gemeenten geïnformeerd omtrend tekortkomingen bij het toestaan van 'grote brandcompartimenten", middels de publicatie "Toezicht en handhaving bij grote brandcompartimenten".
Lid VBE  (28-10-2009)
Medewerkers van FE-Fire Safety Engineering zijn lid geworden van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
toezicht arrangement  (16-09-2009)
FE-Fire Safety Engineering voert toezicht arrangementen uit in combinatie met EGD
 
pagina 1/3 | volgende   
 © 2018 FE Fire Safety Engineering  •  Powered by beat247